Podric is een handelsnaam van Verbalens BV, een besloten vennootschap met gewone structuur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90308743 en is gevestigd aan de Pythagorasstraat 40 (1098GD) te Amsterdam. In dit document worden de Algemene Voorwaarden van Podric uitgelegd, vanaf hier genoemd met de vennootschapsnaam Verbalens.

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Verbalens.

 3. Abonnement: Het Abonnement waarmee Opdrachtgever toegang kan verkrijgen tot de software van Verbalens.

 4. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 6. Diensten: de Diensten die Verbalens aanbiedt zijn het verlenen van toegang tot de software van Verbalens waarmee Opdrachtgever audiobestanden kan laten citeren, alsmede het maken van samenvattingen van de citaties.

 7. Dienstverlener: Besloten vennootschap met gewone structuur Verbalens, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Verbalens.

 8. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat of de Consument die Verbalens heeft aangesteld, projecten aan Verbalens heeft verleend voor Diensten die door Verbalens worden uitgevoerd, of waaraan Verbalens een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst, Abonnement en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Verbalens, alsmede voorstellen van Verbalens voor Diensten die door Verbalens aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Verbalens waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

 10. Website: de Website van Verbalens waarop de software ter beschikking wordt gesteld.

 11. SaaS-Dienst: het door Verbalens beschikbaar stellen en houden van programmatuur via internet of andere datanetwerk zonder een fysieke drager te verstrekken aan Opdrachtgever.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Verbalens, elke Overeenkomst tussen Verbalens en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Verbalens wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Verbalens aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Verbalens is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.